Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Outlook 2011 wont open hyperlinks in Firefox

  • Không có trả lời
  • 19 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Using Mac snow leapard. When I right click a hyperlink to a website and choose "open URL", firefox opens at the default webpage. Please advise how to change. I have looked in the preferences of firefox and safari.