Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

when I close my yahoo e-mail, firefox opens a wbsite which is not my homepage

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

After I access my yahoo e-mail from my homepage and I close it, Firefox opens a website that is different from my home page. How can I get back to my home page (yahoo.fr) when I close my e-mail?