Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to clear the drop down list of junk login ID's - I have a Mac OSX

  • Không có trả lời
  • 28 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

When I go to sign into my yahoo ID, and I begin to type my e-mail account, a drop down list of junk log in ID's pop up. These are ID which I have entered my mistake in the pass. One of which is my password. I am unable to clear the drop down list of this junk log in ID's. I ask Yahoo how to do it and I was told that this problem is specific of my web browser. I need your help to clear that junk log in ID's. I have a Mac OSX, Version 10/4. Would you be able to explain simple what to do. This problem is annoying as every time I sign in that drop down list appear.

I would appreciate your assistance.

Sincerely,

Socorro Bery