Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

There is a problem with Firefox's latest update & Adobe Flashplayer's 10 update . Firefox hangs upon opening, so I had to uninstall the Flashplayer, but now there are many sites I can not read like Google Analytics! When will this be RESOLVED????

  • 1 trả lời
  • 40 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi campbpj

more options

The Firefox and Adobe Flashplayer 10 plugin updates are incompatible. How do I uninstall the latest Firefox update until the new 4 update resolves this problem?

The Firefox and Adobe Flashplayer 10 plugin updates are incompatible. How do I uninstall the latest Firefox update until the new 4 update resolves this problem?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This is the second time I have been unable to open Firefox after an update. On both occassions nothing is displayed (no splash screen, nor errors). A firefox.exe task is then shown in Task Manager.