Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I save changes in text size

  • 1 trả lời
  • 105 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dynamite

more options

How do I save increases in text size. The zoom feature reverts to earlier setting when I change web page. I was not able to change font size using font setting under content tab in tools.

Giải pháp được chọn

You can use an add-on to set the zoom level for all sites. For example, NoSquint and Default FullZoom Level.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can use an add-on to set the zoom level for all sites. For example, NoSquint and Default FullZoom Level.