Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

cannot sign in to Hotmail.

  • Không có trả lời
  • 26 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Everything was working fine, but now I cannot access hotmail. I can get it on Internet Explorer, but not Firefox. I get the Microsoft 2011 "Live" normal page, but cannot sign in (no provision to do so), and even the "Sign Up" for an account doesn't work. What did I do wrong?