Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have version 3.6.13 but all the add-ons think I have Firefox 2.0.0.14 so they will not allow installation, how can I change this?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I have version 3.6.13 but when I go to get a new add-on all the add-ons think I have Firefox 2.0.0.14 and give the message that they are not compatible with the version I currently have. I have tried downloading and reinstalling version 3.6.13 but it still does not help.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options