Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I tryed to download upgrade but it said the icon was corrupt

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I was trying to download the new version of firefox. when it was downloaded it said that the icon was corrupt. How do I get the new download?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Which version of Mac OSX do you have?
Firefox 2.0.0.20 is the last ever release for Mac OSX 10.3.9 and earlier versions.