Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't download pdfs from links

  • Không có trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 56 lượt xem
more options

Ever since I upgraded my Macintosh from system X.3 to X.4, I can't download a pdf that is accessed via a hyperlink in a web page. I can download a pdf attachment that I've received as e-mail, but if I click a link with a URL that ends in <PDF>, I just get a new, empty tab.