Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Netflix Instant Play will not work with Firefox but works fine with Internet Explorer

  • Không có trả lời
  • 116 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

When I log in to Netflix, I cannot play instant movies from my Queue. I called Netflix and they said to reset my router. I did this and now Netflix Instant play works with Internet Explorer but not Firefox.