Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have just upgraded and am still recieving thi message -URGENT! Your version of Firefox is no longer protected against online attacks. why

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I have tried upgrading several times to the latest version of 3.6 and restarted my computer, but every time a launch my browser I am still getting the orange warning triangle with the above message can you tell me why.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options