Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

there is a line on top of the Firefox page that has: Most visited, latest headlines etc. It seems Firefox automatically puts frequently used sites on this line. How do I delete the sites put on here I no longer want there?

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

There is a line on top of Firefox page right under the line you type in web site addresses that says most visited, latest headlines etc. Firefox seems to put sites I use frequently. how do I delete the ones I dont want there?

Tất cả các câu trả lời (1)