Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to limit download number

  • 2 trả lời
  • 50 gặp vấn đề này
  • 965 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mamdfirefox

more options

when I download numerous (30-50 files at once) files, firefox gets as many downloads simultaneously as possible (6-7 siml dwlds). I want to limit simultaneous download number to 2-3. could not find the option for that. I need it bec FFox occupies all connections and I can not use any other internet stuff that time.

Giải pháp được chọn

You can install an add-on to do this job for you. Search for download managers here.

For example DownThemAll

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can install an add-on to do this job for you. Search for download managers here.

For example DownThemAll

more options

I was using flashgot and could not find such option.now installed DTA and there is :) thanks for reply