Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Won't Save My Homepage (when I re open the Browser). I fo;;owed the instructions

  • 2 trả lời
  • 46 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi get1later

more options

When I save my homepage URL in Frefox, it won't save. When I Close & Re-open the Firefox Browser the Page I Saved isn't saved.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

I have Norton 360.......

I followed the instructions and it works now.

Thank you so much for your help & support