Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can I have different default browsers in admin mode and user mode of Windows 2000?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Would like to use IE in Admin mode of Windows 2000 as the default browser. But in user mode of Windows 2000 I would like to use Firefox as my default browser. Is this possible? How would I set this up?

Would like to use IE in Admin mode of Windows 2000 as the default browser. But in user mode of Windows 2000 I would like to use Firefox as my default browser. Is this possible? How would I set this up?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I don't think that is possible in W2K. There is an app for WinXP to allow separate default browsers for each logon user account, but it doesn't work in W2K.

http://windowsxp.mvps.org/defaultbrowser.htm