Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Dragging images to the desktop copies image as .png instead of .jpg

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi SurfbumNate

more options

I have nearly identical computers at home and work. Both are XP Pro, with Firefox 3.6. When I drag an image out of a web page, onto the desktop, my home computer saves/names the image as a .jpg, but my work computer saves/names the image as .png. I want my work computer to save/name the image as .jpg. How do I change it?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Do you get a real PNG file or a JPG file that has a .png file extension?

more options

A .jpg that has a .png extension.

more options

I have compared the configs of both computers, line by line, they are identical (stock), but one computer saves dragged jpg images incorrectly with the png file extension, the other saves them correctly as jpg file extension. Re-installation does not fix the issue. I've scoured the internet and this forum, I can not find an answer.

Anyone? Are there any Firefox gurus on here?