Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

On return to Firefox Browser, says "can't, since Browser is running. Why?

  • Không có trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 71 lượt xem
more options

I open browser, Mozilla Firefox, and use it. Then I go to E-Mail, and apon returning to Firefox Browser, a message says I must restart the computer to be able to use Firefox Mozilla browser. If I return and go to Internet Explorer, it opens its browser OK.

Why can't I return, and utilize, Firefox Mozila browser similarly?

I open browser, Mozilla Firefox, and use it. Then I go to E-Mail, and apon returning to Firefox Browser, a message says I must restart the computer to be able to use Firefox Mozilla browser. If I return and go to Internet Explorer, it opens its browser OK. Why can't I return, and utilize, Firefox Mozila browser similarly?