Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Visited link color is not changing when there is no page redirection

  • Không có trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
more options

Visited link color is not changing when i just open a popup on clicking the hyperlink.. whereas visited link color gets changed when i redirect to a new page on clicking the hyperlink

I want to have my visited link color to change even if i show a popup on clicking the hyperlink

This works fine with IE..

Visited link color is not changing when i just open a popup on clicking the hyperlink.. whereas visited link color gets changed when i redirect to a new page on clicking the hyperlink I want to have my visited link color to change even if i show a popup on clicking the hyperlink This works fine with IE..