Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there a hot-key to switch tabs?

  • 1 trả lời
  • 25 gặp vấn đề này
  • 4827 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How do I switch tabs without using my mouse?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options
  • Use "Ctrl+Page Up" or "Shift+Ctrl+Tab" to go to the Previous Tab and "Ctrl+Page Down" or "Ctrl+Tab" to go to the Next tab.
  • Use Ctrl + 1 to Ctrl + 8 to go to the first 8 tabs and Ctrl + 9 to go to the last tab (on Linux use the Alt key, on Mac use the Cmd key)

See: