Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

installed FF 4 beta - back to 3.6.13

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

I installed FF 4 beta but it didn't work at all for me. I reinstalled 3.6.13. My bookmarks were all there. But the customized toolbars were gone. I was able to get a few of them back by reinstalling extensions/plugins, but I don't have 'print preview', the 'bookmark star' and many others. I don't know how I originally got them. I've never lost my profile before even when uninstalling. Can you tell me how to do it? What am I missing?