Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I chng the title bar text to lighter instead of blk over navy?

  • Không có trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I have the wolf image with navy title bar. Can't see the black text in the navy title bar. How do I change these colors? Already been to Tools/colors.

I have the wolf image with navy title bar. Can't see the black text in the navy title bar. How do I change these colors? Already been to Tools/colors.