Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Text and colours on banner blocks are suddenly printing black on black. E.G. top of this page banner is black on dark blue

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Himagain

more options

Has only happened few days ago - I HAVE been altering display to cater for my eyes. Options/colors don't help no matter how I option them for banner displays. Seems all solid areas will only print background in the colour I specifiy for text. BG colour is same as text. I can select the existing text and it will display in default white.

Has only happened few days ago - I HAVE been altering display to cater for my eyes. Options/colors don't help no matter how I option them for banner displays. Seems all solid areas will only print background in the colour I specifiy for text. BG colour is same as text. I can select the existing text and it will display in default white.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Ok, solved it! It was caused by an Add-on called: No Squint. Tried every variation I could with it without success. DELETED.