Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox hangs when streaming divx movies on icefilms.info web site.

  • 1 trả lời
  • 138 gặp vấn đề này
  • 36 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Phudson

more options

firefox functions normally on all the web sites visited except this free movie web site" icefilms.info". It consist of streaming megavideos/megaupload movies using a divx media player. Every time I try to stream a movie, firefox hangs with no responds to any function command so I use force quit application on my imac computer shut down the browser most of the time but if I'm patient after couple of minutes the movie start playing and some of the browser functions work but it hangs and sometime it crash.

firefox functions normally on all the web sites visited except this free movie web site" icefilms.info". It consist of streaming megavideos/megaupload movies using a divx media player. Every time I try to stream a movie, firefox hangs with no responds to any function command so I use force quit application on my imac computer shut down the browser most of the time but if I'm patient after couple of minutes the movie start playing and some of the browser functions work but it hangs and sometime it crash.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I cleared the Divx Cache and it resolved the problem for me.. :)