Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

UsingMac 10.4 firefox is version 2.0,0.14 upgrade to what and how? nervous older user!

  • 4 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Just a little tired of Safari so opened Firefox which I haven't done for a LONG time! The latest upgrade says it is for Mac 10.5 and above. I am assuming I can't upgrade to the latest version but it would be good to upgrade to an earlier version. 3.6? How would I do this?

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Upgrading to latest version is highly advisable. As mentioned here, Firefox 3.6 will work with Mac 10.4.

You can download the latest version from here.

You can read this article for instructions on how to upgrade.

more options

As I said in my original 'post' 3.6 I'm assuming I can't do the latest (4)

more options

The latest stable version is 3.6.13. Version 4 is still in beta stage and hence may not be very stable. Since you are a "nervous older user", upgrading to the stable 3.6.13 might be a good idea :)

Được chỉnh sửa bởi dynamite vào

more options

Firefox 4.0 is Not the latest as the latest is 3.6.13 and works on OSX 10.4+

Firefox 4.0 is not released nor is it a upgrade as it is still in Testing with Beta 10 being the current and Beta 11 and 12 coming.

Firefox 3.6.13 is at www.mozilla.com