Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

is there an add-on that will improve chat performance

  • Không có trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
more options

whenever I use the chat feature on facebook it will show the person I'm chatting with has gone offline. when in fact the person is still online. If I close the chat box a couple times it will show the person online again. this happens to anyone I chat with. I have tried to get help from facebook without any results.