Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

my firefox has no lighting update funcion how can I activate it?

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

My update function in firefox 3.01 is not activ, and I can not update. How can I activate the function?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The versions of Firefox that come with Ubuntu are updated from the Ubuntu repositories using the Ubuntu program updater. The Firefox Check for Updates feature is disabled by Ubuntu.

Check with Ubuntu support to find out how to get the latest version of Firefox.
http://ubuntuforums.org/