Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I get a message that my e-mail address is already in use when trying to set up sync account

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Siber

more options

I wanted to change my sync account to use my new e-mail address and I get the message that my e-mail address is invalid and already in use.

How can I proceed?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Same problem, even tried a password reset. But no join