Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do i copy my safari bookmark setting to firefox

  • 4 trả lời
  • 22 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi BrianOConnell

more options

I thought there used to be an easy one click way to do this. I am on a Mac Book Pro running OS X vers. 10.5.7

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

more options

You are using and old and no longer supported Firefox 3.0.19 version according to your above posted system details. You should update to a more recent Firefox 3.6.x (or 3.5.x) version to get the latest security updates.

See Upgrading Firefox


Also update the Flash plugin to the latest version.