Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have unwanted toolbars I want to remove (Productivity Community, for example). How do you remove a toolbar?

  • 1 trả lời
  • 175 gặp vấn đề này
  • 3923 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Zappy

more options

I have somehow accumulated three toolbars in my Firefox browser (Conduit Engine, Productivity 1.12 and Productivity Community) and want to delete them. How do you delete an unwanted toolbar?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This is easy.

Click Tools at top of browser. Click AddOns Select the Toolbar you wish to remove Click Uninstall Hey Presto! you have done it.