Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I get "not enough privileges" when I try to move the icon into applications. What do I do?

  • 1 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I know the previous admin's password, as well as my own. How do I fix it? I'm working with Firefox 1.5 and am trying to upgrade. Thanks.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you have Mac OS X 10.4 or newer then do this:

  • Download a new copy of the Firefox program: http://www.mozilla.com/firefox/all.html
  • Trash the current Firefox application to do a clean (re)install.
  • Install the new version that you have downloaded.

Your profile data is stored elsewhere in the Firefox Profile Folder, so you won't lose your bookmarks and other personal data.