Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

On a Mac with two monitors, how do I get a new FF window to open on the second monitor? I can do this on a Windows XP box easily enough but on a Mac FF won't remember the position of a new window. Please help!

  • Không có trả lời
  • 18 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

I proof websites for a living and workflow is everything. On my 26" main monitor I have FF running the job tracking web site. In this site, there are links to the sites I need to proof. I would like to be able to right click on a URL and select 'open in new window' and have that window open up on my second monitor.

I proof websites for a living and workflow is everything. On my 26" main monitor I have FF running the job tracking web site. In this site, there are links to the sites I need to proof. I would like to be able to right click on a URL and select 'open in new window' and have that window open up on my second monitor.