Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

a link in a thunderbird message fails to activate firefox but if i copy & paste it in the ffx location bar, it goes to the linked web page

  • Không có trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

a link in a thunderbird message fails to activate firefox but if i copy & paste it in the ffx location bar, it goes to the linked web page. Also, some web page links are failing except that some will work if i use right-click with open in new tab. just updated ffx to 3.6.13, then updated java per mozilla notification (plugin checker)