Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can'tr read e-mail, delete, switch files at Hotmail: MSN says I need to optimize browser (firefox). How to?

  • 1 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My Hotmail e-mail start page opens but I can't read or delete e-mails, search e-mails, change folders. MSN says it is a problem with the browser & I must "optimize" Firefox. This started ( for many users) 12/30/10. How do I optimize Firefox?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options
  • "Clear the Cache": Tools > Options > Advanced > Network > Offline Storage (Cache): "Clear Now"
  • "Remove the Cookies" from sites that cause problems: Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

Start Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode to check if one of the add-ons is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Tools > Add-ons > Themes).

  • Don't make any changes on the Safe mode start window.

See: