Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am on an older computer with with Windows 98 as my OS....what version of firefox will work and where can I download it?

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I just recently starting using my older computer because my newer one is in the shop. I have windows 98 as my OS....Is there a version of firefox for this OS? If so where do I get it?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Firefox 2.0.0.20 is the last ever version of Firefox for Win98 / SE / ME. Get it from here: ftp://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/2.0.0.20/win32/en-US/

more options

Thank you very much. I appreciate it.

more options

You're welcome. Please mark this thread as solved.