Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My bookmarks are lost after turning off the computer unexpectedly (power problem),how can it recovers?

  • 4 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi 董瑞祎(Rebecca)

more options

My bookmarks are lost after turning off the computer unexpectedly (power problem),how can it recovers? Thanks a lot !!!!

我的书签在电脑突然被断电之后全部丢失了,我该怎么办呢??谢谢啦!!~~~~

My bookmarks are lost after turning off the computer unexpectedly (power problem),how can it recovers? Thanks a lot !!!! 我的书签在电脑突然被断电之后全部丢失了,我该怎么办呢??谢谢啦!!~~~~

Giải pháp được chọn

Recent versions save a few days auto backups, you can probably find them by searching for ".json" files remembering to look in hidden folders.

You will need to take care not to overwrite the wrong files, and if you have any currently saved surviving bookmarks export them to a file so you do not loose them.

There are extensive notes here: Restore bookmarks from backup or move them to another computer

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Recent versions save a few days auto backups, you can probably find them by searching for ".json" files remembering to look in hidden folders.

You will need to take care not to overwrite the wrong files, and if you have any currently saved surviving bookmarks export them to a file so you do not loose them.

There are extensive notes here: Restore bookmarks from backup or move them to another computer

more options

This can also be a problem with the file places.sqlite that stores the bookmarks and the history.