Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I get text printed out larger? It prints too small to read.

  • 1 trả lời
  • 12 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I have an hp psc 1610 all-in-one printer. When I print articles from the internet the text is too small. The options to change size only seem to affect the screen size, not the printer size. It prints fine in my word processor, etc.

I have an hp psc 1610 all-in-one printer. When I print articles from the internet the text is too small. The options to change size only seem to affect the screen size, not the printer size. It prints fine in my word processor, etc.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

File > Page Setup > Scale
100% or Shrink to Fit is usually the best.

http://kb.mozillazine.org/Problems_printing_web_pages