Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Facebook does not support latest upgrade to Firefox. Can access Facebook throuogh IE* (ugh!) but not Firefox

  • 1 trả lời
  • 26 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

Since upgrading to the l;atest firefox am unable to access facebook. they say they do not support your latest plugin. WHEN are you going to fix so I don't have to use IE8?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

There is nothing to fix in Firefox, if a plugin is not working you need to contact the makers of the plugin.