Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

proxy server not responding

  • 1 trả lời
  • 66 gặp vấn đề này
  • 2445 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

every time we tried to connect it kept displaying proxy server is refusing connections

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

In Firefox 3.6.4 and later the default connection settings have been changed to "Use the system proxy settings".
See "Firefox connection settings" in Server Not Found - Troubleshoot connection problems

You can find the connection settings in Tools > Options > Advanced : Network : Connection
If you do not need to use a proxy to connect to internet then select No Proxy