Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

can I restore a deleted picture album?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I put pictures in an album on December 20, 2010. I viewed the pictures on the computer screen. I then cleared the pictures from the disc in the camera. Then somehow I deleted the pictures from the computer. Is there some way I can get them back? Thanks so much.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

There is probably undelete software that can restore the deleted images on the camera disk if you have a card reader to access that disk on your computer. You can do a Google search for such software.