Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

2 folders in windows explorer/ program files---one is mozzilla firefox and one is mozzilla firefox 3--bothe with exe's

  • 1 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

Seems like I have 2 versions installed but all I ever did was upgrade when required. So how can I get rid of what I don't need?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Right-click on the shortcut you use to launch Firefox and choose Properties. On the Shortcut tab, check the target, that will tell you which folder is for the version of Firefox that you are using. You can delete the other folder and its contents.