Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I down loaded firefox, but no icon shortcut is on the screen?

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 35 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

when I downloaded firefox, it loaded fine, but no shortcut icon is on the screen

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can create a new Firefox desktop shortcut via a right-click on the Mozilla Firefox item in "Start menu > Programs > Mozilla Firefox".

Right-click the Mozilla Firefox item and choose: Send To > Desktop (create shortcut).