Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After a recent upgrade, now when a use a link from a website (eg a photo from autotrader) it opens a blank page but doesn't go to the link page. I tried removing Firefox and reinstalling but no difference. Can anyone help?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I've tried it on many sites but always the same result, a new page but no detail. The header details says "search bookmarks and history". Very strange

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Do you have that problem when running in the Firefox SafeMode?
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Safe+Mode
Don't select anything right now, just use "Continue in SafeMode."

If not, see this:
http://support.mozilla.com/en-US/kb/troubleshooting+extensions+and+theme...