Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hi! When I try to log on to Facebook a page comes up saying "Cookies are not enabled" I have checked my security settings and it says they are. help!

  • 1 trả lời
  • 11 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

When trying to log on to Facebook the page sayes "Cookies are not enabled" I have checked my security settings and the boxes for Accept cookies from sites accept 3rd party cookies are both ticked. Help!

When trying to log on to Facebook the page sayes "Cookies are not enabled" I have checked my security settings and the boxes for Accept cookies from sites accept 3rd party cookies are both ticked. Help!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

For other things to try, see the Websites say cookies are blocked - Unblock them article.