Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Home page loads and then jumps to a web site visited days ago

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Home page loads and jumps to a web site visited days ago. I have cleared cookies, history and cashe. I visited the Sight Speed web site for help with it. Now almost every time I start Fire Fox it jumps to that site? It's a real pain, can't seem to stop it.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Do you have that problem when running in the Firefox SafeMode?
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Safe+Mode
Don't select anything right now, just use "Continue in SafeMode."

If not, see this:
http://support.mozilla.com/en-US/kb/troubleshooting+extensions+and+theme...