Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot load my gmail account using standard default. It only loads on HTML

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Cannot load my gmail account on standard default. I can only load it using HTML. I am using firefox to 3.6 and windows XP professional. Problem only started today 20th December 2010. Normally my gmail account opens quickly using the standard format.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options
  • "Clear the Cache": Tools > Options > Advanced > Network > Offline Storage (Cache): "Clear Now"
  • "Remove the Cookies" from sites that cause problems: Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

Start Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode to check if one of the add-ons is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Tools > Add-ons > Themes).

  • Don't make any changes on the Safe mode start window.

See: