Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Clicking on a link will pop up another firefox window and nothing in box and I cannot open original link. What do I need to do?

  • Không có trả lời
  • 17 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

This has just started happening since last update of Firefox. I will be on a website, and I click on a link. Clicking on link brings up another Mozilla Firefox window with a blank window and at top of window, it asks for "type web address" in navigation bar. This has just started happening. I have gone a checked for LINK preferences or anything I could find to get this to stop. Before this last update, I could go to any link of any website. Please advise on what I should try. Thanks

This has just started happening since last update of Firefox. I will be on a website, and I click on a link. Clicking on link brings up another Mozilla Firefox window with a blank window and at top of window, it asks for "type web address" in navigation bar. This has just started happening. I have gone a checked for LINK preferences or anything I could find to get this to stop. Before this last update, I could go to any link of any website. Please advise on what I should try. Thanks