Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The updated Firefox will not now work, the update was 2-3 days ago.

  • 3 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

Firefox updated itself 2-4 days ago and since then comes up but will not do anything at all. It knows the previous websites on the drop down box but will not load anything at all on the web. The top bar shows the following:http://en-gb.start3.mozilla.com/firefox?client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-GB:official

Giải pháp được chọn

A possible cause is a firewall blocking the new version of Firefox, for more details see Firefox can't load websites but other browsers can.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

A possible cause is a firewall blocking the new version of Firefox, for more details see Firefox can't load websites but other browsers can.

more options

Thanks is was the firewall that had to be reset.

more options

You're welcome