Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

can't open google web albums: URL TOO LONG error using 3.6.13

  • 3 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mleis2@juno.com

more options

I can' open Google's web album either from Picasa or via login to google directly. IE is ok.

Get the error message:

Request-URI Too Large The requested URL /lh/login... is too large to process.


And the url appearing is very large.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Clear the cache and the cookies from sites that cause problems.

  • "Clear the Cache": Tools > Options > Advanced > Network > Offline Storage (Cache): "Clear Now"
  • "Remove the Cookies" from sites causing problems: Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"
more options
more options

More data on behavior: The first screen opens with "Redirecting" then the second with URL too long.

Anyone understand this? Is it a firefox issue, or Google?

Thanks all.