Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Started a new user account in Windows 7 64, Toshiba laptop, Firefox icon replaced by a page with the corner turned down: Re-installed Firfox and still same, I want the fox hugging the earth back??? Thanks, Mark

  • 1 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Firefox-User-25

more options

I just answered this and will not again. Firefox Register page was a pain to get registered and this page seems to be malfunctioning. Tired of shit that does not work correctly with computers. Forget this I am going to get rid of Firefox!!

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn