Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Keep getting error message: the procedure entry point RtlCaptureContext could not be located in the dynamic link library KERNEL32.dll

  • 1 trả lời
  • 66 gặp vấn đề này
  • 646 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

The message above keeps popping up on the desktop. Sometimes I have 5 or 6 of those boxes on the screen. It happens all the time and it is when I am not on the web.

The message above keeps popping up on the desktop. Sometimes I have 5 or 6 of those boxes on the screen. It happens all the time and it is when I am not on the web.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Looks that RtlCaptureContext is not supported on the Windows 2000 platform, so you may have installed software that requires Windows XP as a minimum.

See: